صندوق اندوخته و قرض الحسنه کوثر

 این صندوق در سال 1359 با همت چند تن از خیرین با هدف احیــای سنت قرض ­الحســنه و همزمان با تأسیس کانون صندوق­های قرض ­الحســنه در اصفهان افتتــاح و تاکنون نیز فعــال می ­باشد. این صندوق فاقد شــعبه دیگری می ­باشد و در سال 1365 در سازمان ثبت شرکت­ها با شماره 366 به ثبت رسیده است.

  • همه
  • اساسنامه
  • صندوق
  • تسهیلات
  • تکریم
  • امانتداری
  • رضایت
  • کارآمدی
  • عنوان
  • تاریخ

شرایط پرداخت قرض الحسنه وام بدون بهره ...

- احرازمشروعیت وام. 
- داشتن ضامنین معتبر و موردقبول در محدوده مشخص شده از طرف صندوق وام دهنده. 
- ضامنین باید علاوه برامضای اوراق وام یک قطعه چک بدون تاریخ معادل کل مبلغ وام بحواله کرد صندوق وام دهنده بپردازد.وام قرض الحسنه

- صندوق در رد یا قبول درخواست وام کاملاً مختار است.
- صندوق موظف است معادل کل مبلغ وام هم از ضامنین و هم از متقاضی اسناد معتبر دریافت نماید.
پس از وصول آخرین قسط  ماهیانه، لاشه اسناد را به ضامنین در مقابل رسید تحویل و یادرصورت عدم مراجعه به صندوق پس از 15روز ابطال نماید.
- چنانچه وام گیرنده و یا ضامنین قسط وام معوقه داشته باشند از مبلغ وام دریافتی کسر می گردد.

بانک ملت   بانک ملی    بانک صادرات    بانک سپه    بانک رفاه کارگران