اهداف صندوق قرض الحسنه کوثر

  اهداف صندوق قرض الحسنه کوثر

ترویج سنت قرض الحســـنه و تقویت صندوق های قرض الحســـنه
تلاش در راســــتای ترویج و آموزش بانکـــــداری اســـــــلامی
ترویج پرداخت تسـهیلات قرض الحسـنه بدون ســـود و کارمــــزد
تکمیــل و ترویج خدمات الکترونیکی در راسـتای تکریم ارباب رجـوع
 مشــــتری مـــــداری و جلب رضـــــــایت مشــــــتری 

 اهداف